پاسخ به: نقش کلیدی بازی کردن در چیزی

#1866

برای بیان عبارت و فعل « نقش کلیدی بازی کردن » یا « نقش اساسی بازی کردن » به انگلیسی:

Play key role (play a key role) (in something)

نقش اساسی بازی کردن، نقش کلیدی بازی کردن (در چیزی)

مثال:

Her father had never played a key role in her life.

پدرش هرگز نقش کلیدی یا اساسی در زندگی او بازی نکرده بود.

Tiny Digital Businesses Play Key Role in Local Economies.

کسب و کارهای کوچک دیجیتال نقشی کلیدی در اقتصادهای محلی بازی می کنند.