پاسخ به: معنی we’re on our way home

#1868

ترجمه و معنی این جمله به فارسی که جمله ای کاربردی در محاوره و مکالمه روزمره است :

we’re on our way home

ما در راه خانه هستیم ( ما در مسیر رسیدن یا رفتن به خانه هستیم)