پاسخ به: حساب جاری یا حساب دسته چک به انگلیسی

#1879

برای بیان عبارت حساب جاری یا همان حساب دسته چک بانک می توان از معادل زیر در انگلیسی آمریکایی (کشور آمریکا) و انگلیسی بریتانیایی (کشور انگلیس یا همان بریتانیا) استفاده کرد:

Checking account (US) (آمریکا)

حساب جاری، حساب دسته چک (بانک)

Current account (UK) (انگلیس)

حساب جاری، حساب بانکی متصل به دسته چک