پاسخ به: معنی Even spiritual beings have personal longings

#1885

سلام به شما. معنی جمله مذکور اگر درست تایپ شده باشد و longings کلمه ی دیگری مثل belongings نبوده باشد :

Even spiritual beings have personal longings

حتی موجودات معنوی و روحانی، علایق (امیال) شدید شخصی دارند.