پاسخ به: معنی men make better leaders than women

#1888

خواهش می کنم. فعل make معنی شدن یا بودن (be or become or get) را در این جمله دارد و فعل ترکیبی یا همان phrasal verb نیست.

men make better leaders than women

مردان در قیاس با زنان، رهبران بهتری می شوند. (مردان رهبران بهتری می شوند تا زنان)

(با توجه به نظر صحیح مخاطب گرامی وکب استارتر این بخش اصلاح شد)