پاسخ به: معنی language

#1890

معنی جمله وابسته به این است که زبان دوم یا همان زبان انگلیسی یا زبان مبدا یا همان زبان اول. اما در کل معنی همان زبان است. چون فاعل ما هست و گوینده انگلیسی زبان، بنابراین زبان مورد استفاده فاعل « ما » همان انگلیسی است. (اگر زبان مورد استفاده انگلیسی باشد در غیر این صورت زبان مورد نظر همان زبان فاعل «ما» است)

let’s talk about the language we use

بیایید در مورد زبانی صحبت کنیم که ما از آن استفاده می کنیم.