پاسخ به: معنی اصطلاح for sure

#1896

معنی عبارت For sure :

For sure

مطمئناً، حتماً، به طور حتم، به طور قطع، بدون شک

مثال:

I can’t say for sure what Giles really wanted.

نمی توانم به طور قطع بگویم که جیلس واقعاً چه می خواست.

A: Can you help me? B: For sure.

آ: می توانی به من کمک کنی؟ ب: حتماً (مطمئناً)