پاسخ به: French part

#1900

معنی جمله His from french part که به نظر ناقص می آید و احتمالاً به صورت زیر بوده است:

He’s from french part (of canada)

او از بخش فرانسوی (کانادا) است. (یعنی اهل قسمتی از کشور مثلاً کانادا است که فرانسوی صحبت می کنند)

1- love does work wonders.

عشق شگفتی می آفریند یا عشق غوغا می کند. (عشق چه ها که نمی کند)

نکته اول: وقتی فعل کمکی do یا does را قبل از فعل ساده می آوریم فقط برای تاکید بیشتر است و فعل اصلی در این جمله همان Work است.

نکته دوم: Work wonders یک اصطلاح است و به معنای « شگفتی آفریدن » یا معجزه کردن است.

2- I’m not at all used to seeing you as a housewife.

من، تو را اصلا به عنوان یک زن خانه دار نمی بینم. (من اصلاً عادت ندارم، تو را به عنوان یک زن خانه دار ببینم)

توجه: نیازی به ترجمه Used to در این جمله نیست. چون این فعل کمکی، معادل دقیقی در فارسی ندارد و فقط برای بیان این است که کاری به صورت عادت و تکراری انجام می شود.

3. You’ve decided to go for edward’s jugular.

– well ..not only that .here’s the crowning touch.

تو تصمیم گرفته ای که دخل ادوارد را بیاوری (خرخره ی او را بجوی)

– خب … نه فقط این. حرکت نهایی (اوج داستان) اینجاست.