پاسخ به: از جلوی چشمم دور شو به انگلیسی

#1906

برای بیان جمله « از جلوی چشم من دور شو » (از جلوی چشمم دور شو) به انگلیسی در مکالمه روزمره و محاوره :

Get out of my sight

از جلوی چشمم دور شو (از جلوی چشم من دور شو)