پاسخ به: معنی و معادل in a time of

#1908

معنی این عبارت به فارسی:

In a time of …

در زمان …، در زمانی که …، در دوره‌ی …

هم معنی با:

At a time of …

در زمان …، در زمانی که …، در دوره‌ی …

مثال:

He was born in a time of great social unrest.

او در دوره‌ی ناآرامی بزرگ اجتماعی متولد شد.