پاسخ به: Crowning touch به فارسی

#1914

جواب سوال 1:

کلمه به صورت crowning touch نوشته می شود که یک اصطلاح است و می توان آن را هم معنی با Top قرار داد. به معنی اوج (نقطه اوج) می آید. ترجمه تحت اللفظی که بی معناست: ریزه کاری تاجگذاری

جواب سوال 2:

A little delight for the man who’s got my heart raising.

= … who has got (has) my heart raising.

اینجا get raised که فعل ترکیبی است وجود ندارد و has got است.

معنی دقیق نیازمند متن و جملات قبل و بعد این جمله است:

یک خوشی کوچک برای مردی که قلب من را از آن خود کرده است.

جواب سوال 3:

what sort of time ?

چه زمان مناسبی ؟

any sort of time …

هر زمان مناسبی …

جواب سوال 4:

my compliments to the chef

دست سرآشپز درد نکند (دست سرآشپز درد نکنه)