پاسخ به: معنی break new ground

#1918

معنی عبارت :

break new ground

مرزهای جدیدی را در نوردیدن، (نوآوری کردن)

The first star wars films back in 1977 broke new ground with its special effects . new methods were used whereby the action shots where taken against a blue background with real models

اولین مجموعه فیلم های جنگ ستارگان که به سال 1977 باز می گردد، مرزهای جدیدی را با جلوه های ویژه خود در نوردید. روش های جدیدی مورد استفاده قرار گرفتند که به وسیله آن اکشن شات ها (تصاویر ثابتی که کسی یا چیزی را در حال حرکن نشان می دهند) در مقابل یک پس زمینه آبی با مدل های واقعی گرفته شدند.