پاسخ به: معادل ارتباط از راه دور به انگلیسی

#1921

معادل و ترجمه عبارت ارتباط از راه دور به انگلیسی:

remote communication

ارتباط از راه دور

remote communications

ارتباطات راه دور