پاسخ به: ترجمه نقطه اوج پاندمی یا همه گیری

#1922

ترجمه و معادل عبارت « نقطه اوج پاندمی یا همه گیری » به انگلیسی :

Peak of pandemic

نقطه اوج پاندمی، نقطه اوج همه گیری (در بیماری)

مثال:

Cautious global hope for pandemic peak as Italy, France, US see drops in deaths.

امید محتاطانه جهانی برای نقطه اوج پاندمی (همه گیری) در زمانی که ایتالیا، فرانسه و آمریکا کاهش آمار مرگ و میر (ناشی از پاندمی) را تجربه می کنند.