پاسخ به: معنی themes common

#1926

جمله دارای دو غلط املایی است از جمله commen و sience که هر دو بی معنی هستند و می توانند با کلماتی همچون common و Science جایگزین شوند. می توانید در همین بخش، جمله را تصحیح بفرمایید تا پاسخ داده شود.