پاسخ به: معنی themes common

#1934

عبارت common theme در اصطلاحات انگلیسی مربوط به سینما و ادبیات (داستان نویسی و …) به معنای « تم مشترک » که این عبارت به همین شکل در انگلیسی به کار برده می شود. اما در جمله فوق جابه جایی این دو کلمه در زبان انگلیسی دیده نمی شود و رایج نیست.