پاسخ به: Compose the scores for all films

#1935

معنی و ترجمه متن فوق:

John Williams composed the scores for all six films . the style he uses changed as the years have gone by . in the first film he associated leitmotif with each character quite a simple approach . in the later films he changed his mind and took a richer most sophisticated approach to the music.

جان ویلیامز موسیقی متن هر 6 فیلم را ساخت. با گذشت سال ها، سبک مورد استفاده او نیز تغییر کرد. او در فیلم اول، لایت موتیف را با هر شخصیت مرتبط کرد که نسبتاً روشی ساده است. در فیلم های بعدی، او نظرش را تغییر داد و روشی پیچیده تر و حرفه ای تر را برای موسیقی انتخاب کرد.