پاسخ به: کسی را خر کردن به انگلیسی

#1939

یکی از معادل های خوب برای فعل « خر کردن کسی » در انگلیسی محاوره ای و مکالمه عامیانه :

Fool (someone)

کسی را خر کردن، کسی را گول زدن

مثال:

I was completely fooled by her.

من کاملاً توسط او خر شده بودم.

She realized she’d been fooling herself – he didn’t really love her at all.

او (دختر) فهمید که خودش را خر می کرده (گول می زده یا فریب می داده) – در حقیقت، او (پسر) به هیچ وجه او (دختر) را دوست نداشت.