پاسخ به: معنی اصطلاح put some muscle

#1941

معنی اصطلاح put some muscles :

put some muscles (into)

تلاش کردن، انرژی گذاشتن، انرژی خرج کردن (در یا روی کاری)

Do you wonna put some muscles in your film ?

می خوای کمی انرژی و تلاش خرج فیلمت بکنی؟ (می خوای کمی انرژی روی فیلمت بذاری؟)