پاسخ به: معنی اصطلاح take your time

#1943

معنی و معادل های اصطلاح انگلیسی take your time به فارسی با این معنی است که در زمان کار داشتن در محلی و … مثلاً برای پر کردن فرم و … در یک اداره کارمند و .. به شما می گوید که خود را به عجله نیندازید و با آرامش این کار را انجام دهید:

take your time

عجله نکن، اصلاً عجله نکن، از وقتت استفاده کن، عجله نداشته باش وقت هست، دست و پات رو گم نکن وقت زیاده و …

مثال:

take your time if you’re planning a big job

اگر قصد داری یک کار بزرگ رو برنامه ریزی کنی، اصلاً عجله نکن