پاسخ به: Unit summary sheet

#1951

این عبارت به تنهایی در زبان انگلیسی دیده نمی شود. بنابراین، برای ترجمه درست عبارت، متن کوتاه این عبارت را ارسال بفرمایید.