پاسخ به: معنی if it’s necessary

#1953

معنی عبارت if it’s necessary :

If it’s necessary.

در صورت لزوم، اگر لازم باشد، در صورتی که نیاز باشد