پاسخ به: معنی عبارت make a fool of

#1958

معادل و معنی عبارت Make a fool of به فارسی:

make a fool (out) of someone

کسی را احمق جلوه دادن، کسی را مسخره جلوه دادن، کسی را احمق و لوده نشان دادن، کسی را مضحکه دیگران کردن

مثال:

She made a fool (out) of me by insulting me in front of my friends.

او با توهین به من در مقابل دوستانم، من را مضحکه دیگران کرد. (من را احمق جلوه داد)

Your biggest fear is probably the fear of making a fool of yourself and this is what is making you nervous.

بزرگترین ترس تو، احتمالاً ترس از احمق نشان دادن خودت است و این چیزی است که باعث عصبی شدن تو می شود.