پاسخ به: معادل نسبت جنسی یا نسبت جنسیتی به انگلیسی

#1962

معادل نسبت جنسی یا نسبت جنسیتی به انگلیسی با تلفظ آمریکایی و بریتانیایی عبارت:

gender ratio

UK /ˈdʒɛndər ˈreɪʃiˌoʊ/(جِندِر رِیشی اُ)

US /ˈdʒɛndər ˈreɪʃoʊ/ (جِندِر رِیشُ)

نسبت جنسی ، نسبت جنسیتی

مثال:

The ratio between the number of males and females in a society is referred to as the gender ratio.

نسبت تعداد مردان و زنان در یک جامعه « نسبت جنسی » گفته می شود.