پاسخ به: معنی the moment of truth approaches

#1966

عبارت « the moment of truth » به معنای « لحظه رویارویی با حقیقت »، « لحظه کشف حقیقت » یا « لحظه حقیقت » و یا حتی « لحظه سرنوشت ساز تصمیم گیری » می باشد.

اما این اصطلاح در مدیریت و بازرگانی به زمانی اطلاق می شود که مشتری محصولی را خریده و آن را تست کرده است و یک نتیجه گیری از آن محصول برای مشتری شکل می گیرد که می توان به آن « لحظه صحت » یا « لحظه تصمیم گیری » گفت.

بنابراین این عبارت را می توان به شکل زیر ترجمه کرد:

the moment of truth approaches

روش های مواجهه با حقیقت، روش های لحظه صحت، روش های لحظه تصمیم گیری