پاسخ به: Fish around

#1967

معنی فعل ترکیبی Fish around به فارسی:

Fish around

سر و گوشی آب دادن، سرک کشیدن، سر و گوش آب دادن