پاسخ به: Cultural icon

#1970

معنی و ترجمه متن انگلیسی مورد نظر به فارسی :

A great cultural icon with very difficult recent history , a popular tv program broadcasting these problems to whole nations and today great performances to packed houses.

یک نماد فرهنگی بزرگ با تاریخچه معاصر بسیار دشوار، یک برنامه تلویزیونی که در حال پخش این مشکلات برای تمام ملت هاست و نمایش های بزرگ امروزی برای انبوهی از مخاطبان.

توجه: برای ترجمه دقیق یک متن نشانه گذاری ها بسیار مهم هستند که باید در نوشته رعایت شوند.