پاسخ به: معنی packed house

#1972

عبارت « full house » و « packed house » به معنی سالن، محل تجمع و … پر از جمعیت و حضار است.

مثال:

Into Great Silence played to a full house for two months at one of the city’s independent movie theaters.

فیلم «Into Great Silence» به مدت دو ماه در یکی از سینماهای مستقل شهر با ظرفیت تکمیل سالن (با جمعیت کامل سالن) نمایش داده شد.