پاسخ به: If I have to

#1978

گرامر و دستور زبان انگلیسی :

این جمله، یک جمله شرطی یا conditional است.

فعل کمکی have to به معنای « باید » (اجبار و لازم برای تبعیت) است.

این جمله شرطی باید با یک جمله وابسته دیگر همراه شود یا در پاسخ به جمله ای دیگر باشد.

If I have to tell you the truth.

اگر مجبور باشم که حقیقت را به تو بگویم … (اگر باید حقیقت را به تو بگویم …)

… این کار را انجام می دهم یا سایر جملات وابسته دیگر که می تواند قبل یا بعد این جمله استفاده شود.

If I have to tell you the truth, yes.

اگر باید حقیقت را به تو بگویم، بله (پاسخ من به خواست یا سوال تو مثبت است در صورتیکه مجبور باشم که حقیقت را به تو بگویم)