پاسخ به: معنی عبارت nursing home

#1982

معنی عبارت nursing home همراه با تلفظ :

nursing home /ˈnɜːrsɪŋ ˌhoʊm/ (نِرسینگ هُم)

آسایشگاه (آسایشگاه سالمندان، آسایشگاه معلولان و …)