پاسخ به: معنی how come در محاوره

#1985

معنی عبارت محاوره ای how come :

How come?

چطور؟ ( از چه بابت؟ به چه دلیل؟ علتش؟ و …)