پاسخ به: Go in به فارسی

#1988

در این جمله از فعل ترکیبی go in for استفاده شده است:

go in for …

رفتن سراغ (انجام کاری و …)، شرکت کردن در (تفریح و …) ، همین طوری وارد شدن برای

They don’t go in for making noise , they are quiet.

آنها نمی روند سراغ شلوغ کردن، آنها ساکت و آرام هستند.