پاسخ به: معنی روپایی زدن به انگلیسی

#1996

برای بیان فعل روپایی زدن از کلمه juggle در انگلیسی استفاده می شود به مثال ها، معانی و تلفظ دقت کنید:

juggle /ˈdʒʌgəl/ (جاگِل)

1. در هوا بالا و پایین انداختن 2. بالا و پایین کردن (ارقام و اطلاعات و … برای رسیدن به عدد یا منظور خاصی) 3. روپایی زدن (در فوتبال و …) 4. عمل بالا و پایین انداختن 5. روپایی

مثال:

I juggle a soccer ball 100 times. (I juggle 100 times)

100 تا روپایی می زنم (با توپ فوتبال 100 تا روپایی می زنم)

He juggle the account to hide the loss.

او برای مخفی کردن کسری، حساب را بالا و پایین کرد. (دستکاری کرد)