پاسخ به: ضرب المثل زدی ضربتی، ضربتی نوش کن

#1998

ترجمه معادل زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن در انگلیسی که کنایه از قصاص و انتقامی معادل خسارت وارد شده است:

An eye for an eye and a tooth for a tooth

  • زدی ضربتی، ضربتی نوش کن
  • چشم در برابر چشم