پاسخ به: کسب و کارهای کوچک به انگلیسی

#2009

معادل و ترجمه دقیق اصطلاح کسب و کارهای کوچک به انگلیسی:

Small business

کسب و کار کوچک

Small businesses

کسب و کارهای کوچک