پاسخ به: معنی اصطلاح drop dead

#2012

معنی اصطلاح عامیانه drop dead که در محاوره عامیانه و غیر رسمی به کار برده می شود:

Drop dead

رفتن و مردن (برو بمیر)، افتادن و مردن (ناگهانی مردن)، گور خود را گم کردن (این عبارت برای بیان حس انزجار و تحمل نکردن شخص مقابل به کار می رود)

مثال:

Oh, just drop dead!

اَه، فقط برو بمیر، فقط گورت رو گم کن، فقط از جلوی چشمام دور شو

why don’t you just drop dead?

چرا نمیری یه جایی بمیری؟ (چرا گورت رو گم نمی کنی؟)

John finally dropped dead.

جان نهایتاً افتاد و مرد.