پاسخ به: معادل پدر و مادر تنی به انگلیسی

#2015

معادل پدر و مادر تنی یا والدین تنی یا والدین خونی به انگلیسی:

biological parents

والدین بیویوژیکی، والدین تنی، والدین خونی، پدر و مادر خونی

biological siblings

برادر و خواهر خونی، برادر و خواهر تنی، برادر و خواهر بیولوژیکی