پاسخ به: تو من را یاد پدرم می اندازی به انگلیسی

#2021

برای بیان جمله « تو من را یاد پدرم می اندازی » به انگلیسی می توان از جمله ای شبیه به زیر در مکالمه استفاده کرد:

You remind me of my father

تو منو یاد پدرم میندازی (تو من رو یاد پدرم می اندازی)

You remind me of …

من را یاد … می اندازی.