پاسخ به: Compose the scores for all films

#2033

کلمه score علاوه بر معنی نمره، امتیاز و … به معنی موسیقی متن هم می باشد.

کلمه rich علاوه بر معنی ثروتمند و … به معنی غنی هم می باشد.