پاسخ به: معادل عبارت تار مو به انگلیسی

#2035

معنی و معادل عبارت تار مو به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه :

hair strand / strand of hair

/heər strænd/ (BrE) (تلفظ بریتانیایی: هه‌اِر اِسترَند)

/her strænd/ (US) (تلفظ آمریکایی: هِر اِسترَند)

تار مو، رشته مو