پاسخ به: هابیل و قابیل به انگلیسی

#2038

اسم فرزندان حضرت آدم (ع) « هابیل و قابیل » به انگلیسی با تلفظ اسامی:

Cain and Abel

هابیل و قابیل

Cain /keɪn/ (کِین)

قابیل

Abel /ˈeɪbəl/ (اِیبل)

هابیل