پاسخ به: معنی get real در محاوره انگلیسی

#2040

اصطلاح get real بیشتر در محاوره و مکالمه عامیانه آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) استفاده می شود:

Get real (about)

واقع بین بودن (در مورد چیزی یا کسی)

مثال:

I hope the government gets real about the homelessness problem and starts taking it seriously.

امیدوارم که دولت در مورد مشکل بی خانمان ها واقع بین باشد و این مسئله را جدی بگیرد.

Get real! He’s never going to give you the money.

واقع بین باش! اون هیچوقت قصد نداره پول رو بهت بده.