پاسخ به: معنی stark raving mad

#2042

اصطلاح stark raving mad به معنی کاملاً دیوانه یا به طرز وحشتناکی دیوانه است پس:

go stark raving mad = go mad

دیوانه شدن، به شدت دیوانه شدن، به جنون کشیده شدن

معنی جمله:

Has he gone stark raving mad ?

آیا او دیوانه شده است؟ (آیا علقش را از دست داده است؟ یا آیا از خود بی خود شده است؟ یا آیا به شکل عجیبی دیوانه شده است؟)