پاسخ به: معنی put to sleep

#2047

معنی اصطلاح put to sleep به فارسی:

Put to sleep

خواباندن

مثال:

Did you put the kids to sleep?

بچه ها را خواباندی؟ (بردی به تختخواب برای خوابیدن)

Her lectures used to put me to sleep.

سخنرانی هایش، همیشه من را می خواباند (به معنای حوصله بر بودن حرفهایش)