پاسخ به: معنی ضرب المثل Clothes don’t make the man

#2049

معنی و معادل ضرب المثل انگلیسی Clothes don’t make the man در فارسی:

Clothes don’t make the man

  • تن آدمی شریف است به جان آدمیت … نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
  • آستین نو بخور پلو

معنی تحت اللفظی: پوشاک آدم (را آدم) نمی سازد.

مفهوم ضرب المثل: لباس و ظاهر خوب یک شخص نمی تواند باعث خوب شدن باطن و فطرت او شود.