پاسخ به: بند آمدن زبان به انگلیسی

#2057

برای بیان فعل « بند آمدن زبان » در محاوره و مکالمه انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد :

to be speechless (with)

بند آمدن زبان (از چیزی یا دبه دلیل چیزی)

مثال:

he was speechless with rage

از خشم زبانش بند آمد.

I’m speechless and I don’t know what to say.

زبان بند آمده است و نمی دانم چه بگویم.