پاسخ به: گرامر Wouldn’t mind

#2058

wouldn’t mind در گرامر زبان انگلیسی یک عبارت مودبانه برای مایل بودن یا دوست داشتن است می توان این عبارت را به فارسی « ناراحت نمی شوم (از) » به معنای چنان بی میل نیستم ترجمه کرد. به مثال ها توجه کنید.

نکته: فعل پس از عبارت would not mind (wouldn’t mind) با ing می آید.

مثال:

I wouldn’t mind a coffee.

ناراحت نمی شوم از یک (فنجان) قهوه. (بیان مودبانه برای میل داشتن برای یک فنجان قهوه)

Anne wouldn’t mind going to Italy or France to live.

آن ناراحت نمی شود از اینکه برای زندگی به ایتالیا یا فرانسه برود.

معنی جمله مذکور:

I wouldn’t mind understanding a little more about wine myself.

بدم نمی آید (ناراحت نمی شوم) (اگر) خودم، مقدار بیشتری در مورد شراب بدانم.