پاسخ به: من کی هستم که بخواهم تو را قضاوت کنم

#2066

برای بیان جمله « من کی هستم که بخواهم تو را قضاوت کنم » به انگلیسی می توان از ساختار زیر استفاده کرد:

Who am I to judge you

من کی هستم که بخواهم تو را قضاوت کنم (من کی ام که بخوام تو رو قضاوت کنم)

Who am I to judge you based on (by) your appearance?

من کی هستم که بخواهم تو را بر اساس (با) ظاهر تو قضاوت کنم؟