پاسخ به: معنی دقیق get rid of

#2068

معنی get rid of به فارسی :

Get rid of …

از شر (چیزی یا کسی) خلاص شدن، خلاص شدن از دست …،خلاص شدن از (چیزی یا کسی)

مثال:

I must get rid of these old shoes!

باید از شر این کفش های کهنه خلاص بشم!