پاسخ به: معادل ضرب المثل بالاتر از سیاهی رنگی نیست

#2070

معنی و معادل ضرب المثل فارسی « بالاتر از سیاهی رنگی نیست » به زبان انگلیسی :

A beggar can never be bankrupt

بالاتر از سیاهی رنگی نیست

معنی تحت اللفظی: یک گدا هرگز نمی تواند ورشکسته شود

مفهوم ضرب المثل: وقتی چیزی ندارید پس چیزی هم برای از دست رفتن نخواهید داشت.